Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia: 
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Podstawa prawna

Podstawę prawną egzaminu stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi  zmianami:  DzU z 2006 r. Nr 228, poz. 1669; DzU z 2007 r. Nr 157, poz. 1100; DzU z 2008 r. Nr 159, poz. 992, DzU z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami: DzU z 2007 r. Nr 83, poz 562; DzU z 2007 r. Nr 130, poz. 906 i 907; DzU z 2008 r. Nr 3, poz. 9, DzU z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, DzU z 2011 r. Nr 228, poz. 4901).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (DzU z 1999 r. Nr 93., poz. 1071; z późniejszymi zmianami DzU z 2004 r. Nr 47, poz. 452; DzU z 2006 r. Nr 52, poz. 382).

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016

Więcej informacji na temat egzaminu gimnazjalnego tutaj